Algemene voorwaarden Border Wollie

1. Verkoper
Border Wollie is de commerciële naam (naam van de webwinkel) en Isabelle Van Meirhaeghe is de naam van de eenmanszaak gelegen te Aalbessenlaan 21 in 9032 Wondelgem (Gent).

Btw: BE 839 932 896

2. Toepassing
Door het plaatsen van een bestelling, hetzij online, hetzij via mail, messenger, Facebook, via telefoon, gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we expliciet met uitvoering begonnen zijn.

U ontvangt van ons telkens een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief btw en verzendingskosten. De verzendingskosten worden telkens apart vermeld. Mocht er een foutje geslopen zijn in onze voorraadsysteem en een artikel toch niet meer voorradig is, dan krijg je daar ten laatste de daaropvolgende werkweek bericht van. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering
Voor leveringen binnen België mag u rekenen op een levering binnen een termijn van 2 à 5 dagen, na ontvangst van betaling. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra lange leveringstermijnen en extra kosten. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Het product moet uiterlijk 14 dagen na bestelling en betaling bij de koper geleverd zijn, indien dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt echter niet als de partijen een andere levertermijn hebben afgesproken.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten indien wij dit nodig achten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten en retour
a. Alle klachten betreffende de geleverde waren, de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke moeten omstandig omschreven worden en schriftelijk (per brief, e-mail) aan Border Wollie toekomen binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de goederen. Met deze klachten kan enkel rekening gehouden worden mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin ze geleverd werden.

b. Het terugsturen van goederen is volledig ten koste van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. De koper zal Border Wollie eerst inlichten over de klachten alvorens de goederen op te sturen.

c. Geringe of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, finish,… vormen geen grondslag voor klachten.

d. Bij gerechtvaardigde klachten heeft Border Wollie de keuze de goederen te crediteren, te herstellen of te vervangen en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de retour.

e. Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

7. Verzakingrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Border Wollie , Aalbessenlaan 21, 9032 Wondelgem (GENT), België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn ( gepersonaliseerde bestellingen) of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

8. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Prijzen en betaling
9.1 Bestellingen dienen proforma betaald te worden. Betalen kan:
Via overschrijving op het rekeningnummer BE75.1236.1044.1951, via bancontact, via payconic, PayPal, visa, Ideal, Mollie. Bij betaling via de bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als datum van betaling. Vanaf dan begint de leveringstermijn pas te lopen.

9.2 Niet-tijdige betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 2% per begonnen maand, te rekenen vanaf de factuurdatum en dit met een minimale kost van 10 EUR per maand. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtsweg en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

9.3 Alle kosten door Border Wollie gemaakt ter aanmaning tot betaling, zoals daar zijn maar niet beperkt kosten van gerechtsdeurwaarders, advocaten, aangetekende zendingen,…, zullen doorgerekend worden aan de klant.

9.4 Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de drie dagen na ontvangst van de factuur.

9.5 Wij behouden ons het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

9.6 Elke prijs op deze site, betreft de prijs per stuk. Ook indien de foto meerdere artikels toont, of artikels ter illustratie van het bedoelde artikel, kan er geen discussie zijn over deze prijs.

10. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van Border Wollie, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Border Wollie zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. U kan hiervoor met ons contact opnemen via info@borderwollie.be

Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, om te reageren op juridische procedures, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze producten, diensten en medewerkers te garanderen of om de rechten en eigendommen van ons bedrijf te beschermen.

Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Elektronisch bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

13. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2021 Border Wollie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel